O projekcie

W oparciu o kompleksową diagnozę potrzeb grupy docelowej Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w partnerstwie z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dnieprze rozpoczyna realizację projektu „Uczymy polskiego na Ukrainie!”. Jego celem jest przygotowanie 30 osób mieszkających na Ukrainie do pracy w charakterze mediatora i ambasadora polskiej kultury.

W ramach działania przewidziano m.in. 166 godzin szkolenia z zakresu metod nauczania języka i kultury, spotkania i wykłady diagnostyczne oraz organizację Dni Kultury Polskiej w Dnieprze. Działania dydaktyczne prowadzone będą online (z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego oraz z uwzględnieniem różnych doświadczeń edukacyjnych odbiorców), w oparciu o innowacyjny, autorski program nauczania.

Tak zaplanowane działanie pomoże osiągnąć cel główny, którym jest promocja języka, kultury i historii Polski na Ukrainie.  Wnioskodawca zakłada, że niemal wszyscy uczestnicy projektu ukończą kurs i tym samym podniosą/zdobędą kompetencje pozwalające na promowanie języka, kultury i historii w środowisku lokalnym (a także poza nim). Tym samym realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu prestiżu języka polskiego na Ukrainie, co trwale wpłynie na wizerunek Polski w świecie. Oddziaływanie projektu będzie szerokie: przyszli specjaliści – lektorzy, nauczyciele i ambasadorzy kultury polskiej zainteresowani pogłębianiem wiedzy o historii i języku polskim, będą w sposób metodyczny przygotowywani do pracy na Ukrainie, dzięki temu będą mieli trwały i długofalowy wpływ na wzrost popularności języka polskiego na Ukrainie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1/11/2020 do 31/08/2021.

Działania projektowe finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego”.